...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئابوریناسان
3 134م ڕۆژهەڵات و قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 125م ئەزمەڕ 15
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
2 120م ڕۆژهەڵات و قیبلە 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا 18
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و قیبلە 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
٢ 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری نمونەی
2 110م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م قیبلە و رۆژئاوا 15
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری مامۆستایان
٣ 115م قیبلە و ڕۆژهەڵات 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
٣ 232م قیبلە ڕۆژهەڵات 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
٢ 118م ئەزمەڕ ڕۆژهەڵات 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
٢ 109م قیبلە 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
٢ 115م ئەزمەڕ -2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
٣ 232م ڕؤزهەلات 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پارک ٧٧
3 200م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 17
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 142م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 147م ڕۆژهەڵات 20
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م رۆژئاوا ئەزمەڕ 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م رۆژئاوا 32
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م ڕۆژهەڵات 22
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 107م رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 136م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
3 140م قیبلە و رۆژئاوا 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 200م رۆژئاوا ئەزمەڕ 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری مامۆستایان
3 115م قیبلە و رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 31
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسیتی 1
3 110م قیبلە ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 136م ئەزمەڕ 11