...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باشور سیتی
2(١ماستەر) 141م ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
2 128م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قولەرەیسی
2 114م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 (١ماستەر) 145م ڕۆژهەڵات-ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 185م ڕۆژهەڵات 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 (١ماستەر) 296م ڕۆژهەڵات 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 195م قیبلە - ڕۆژئاوا 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 210م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 282م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ -4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 17
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و قیبلە 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 125م ڕۆژهەڵات 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و قیبلە 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - میران سیتی
2 122م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئابوریناسان
3 133م ڕۆژهەڵات و قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
3 125م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 195م قیبلە و ڕۆژئاوا 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 147م ڕۆژهەڵات 15
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری جوانی
3 195م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 225م ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 191م ڕۆژهەڵات 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سولی ڤیو
2 160م قیبلە 20
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 210م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م قیبلە و ڕۆژئاوا 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 195م ڕۆژهەڵات و قیبلە 12