...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م ڕۆژهەڵات 22
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 107م رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 136م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
3 140م قیبلە و رۆژئاوا 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 200م رۆژئاوا ئەزمەڕ 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری مامۆستایان
3 115م قیبلە و رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 31
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسیتی 1
3 110م قیبلە ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 136م ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 136م ڕۆژهەڵات و قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
3 142م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری مامۆستایان
3 115م ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 17
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 142م رۆژئاوا قیبلە 29
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قه‌یوان سیتی
3 150م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 250م ڕۆژهەڵات 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 215م ڕۆژهەڵات 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئابوریناسان
3 133م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
2 120م ئەزمەڕ 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 158م قیبلە و رۆژئاوا 18
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 310م ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 158م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 136م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 184م ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
3 125م رۆژئاوا ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری فەرمانبەرانی زانکۆ
2 130م رۆژئاوا قیبلە 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 16