...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
4 265م ڕۆژهەڵات 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م قیبلە و رۆژئاوا 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 118م قیبلە ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
280م رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 236م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جاف تاوەر
3 218م قیبلە و رۆژئاوا
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
2 125م رۆژئاوا قیبلە 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ڕۆشنبیران
2 108م رۆژئاوا قیبلە 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرس
2 125م قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 142م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 2
3 200م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 195م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 205م 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوڵی شار
2 100م قیبلە 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م قیبلە ڕۆژهەڵات 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
2 232م ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
3 140م قیبلە 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 142م رۆژئاوا قیبلە 21
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 132م قیبلە ڕۆژهەڵات 25
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و قیبلە 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری جوانی
3 210م قیبلە ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هیرۆن سیتی
2 133م قیبلە ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م قیبلە 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 105م رۆژئاوا ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 175م ڕۆژهەڵات 5