...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م رۆژهەڵات - قیبلە 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م قیبلە و ڕۆژهەڵات 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 (1 ماستر) 105م ناوشار 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 (1 ماستر) 105م ناوشار 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری خەونەکان
3 (1 ماستر) 162م تویمەلیک 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سولی ڤیو
1 96م ڕۆژهەڵات 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (1 ماستر) 200م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سولی ڤیو
1 94م ڕۆژهەڵات 19
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م سلێمانی - دەباشان 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - میران سیتی
3 (1 ماستر) 143م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دیلان سیتی 1
3 120م ناوشار 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری خەونەکان
2 (1 ماستر) 147م تویمەلیک 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (1 ماستر) 136م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - میران سیتی
3 (1 ماستر) 143م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 (1 ماستر) 280م باشور و ڕۆژئاوا 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 18
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م قیبلە و ڕۆژهەڵات 15
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (1 ماستر) 136م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چاوی سلێمانی
3 (1 ماستر) 250م قیبلە و ڕۆژهەڵات 20
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ڕۆشنبیران
2 105م قیبلە و ڕۆژهەڵات 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 2
2 150م سلێمانی و ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سولی ڤیو
1 96م ڕۆژهەڵات 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 (1 ماستر) 240م قیبلە و ڕۆژهەڵات 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 (1 ماستر) 210م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (1 ماستر) 158م قیبلە و ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 (1 ماستر) 210م ئەزمەڕ 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (1 ماستر) 136م قیبلە و ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 6