...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئابوریناسان
3 133م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
2 120م ئەزمەڕ 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 158م قیبلە و رۆژئاوا 18
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 310م ڕۆژهەڵات 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 158م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزایەکانی قەیوان
3 136م ئەزمەڕ و ڕۆژهەڵات 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 184م ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
3 125م رۆژئاوا ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری فەرمانبەرانی زانکۆ
2 130م رۆژئاوا قیبلە 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م قیبلە و رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 142م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - نالی سیتی
2 75م رۆژئاوا قیبلە 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
4 265م ڕۆژهەڵات 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م قیبلە و رۆژئاوا 16
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م قیبلە ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
280م رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 236م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جاف تاوەر
3 218م قیبلە و رۆژئاوا 15
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
2 125م رۆژئاوا قیبلە 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ڕۆشنبیران
2 108م رۆژئاوا قیبلە 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 125م قیبلە 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 142م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 195م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 205م ڕۆژهەڵات 11