...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م قیبلە و ئەزمەڕ 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
3 (١ماستەر) 158م قیبلە - ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م قیبلە-ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 132م ڕۆژهەڵات-ئەزمەڕ 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەرز
2 137م ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
5 (2ماستەر) 455.6م قیبلە 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
2 (١ماستەر) 232م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 136م ئەزمەڕ 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 (١ماستەر) 200م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 (١ماستەر) 136م قیبلە - ڕۆژئاوا 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م ڕۆژهەڵات-قیبلە 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئابوریناسان
3 (١ماستەر) 133م ڕۆژهەڵات-ئەزمەڕ 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 125م قیبلە 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتی تاوەرز
2 147م ئەزمەڕ 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 (١ماستەر) 195م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 109م خۆرهەڵات 14
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
3 136م قیبلە - ڕۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزاییەکانی قەیوان
2 115م ڕۆژهەڵات
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باشور سیتی
2(١ماستەر) 141م ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
2 128م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قولەرەیسی
2 114م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 (١ماستەر) 145م ڕۆژهەڵات-ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 185م ڕۆژهەڵات 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 (١ماستەر) 296م ڕۆژهەڵات 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 195م قیبلە - ڕۆژئاوا 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
3 210م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 4
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 282م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ -4