...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 195م رۆژئاوا قیبلە 5
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دیلان سیتی 2
3 150م 8
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م رۆژئاوا ئەزمەڕ 3
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
3 200م قیبلە و رۆژئاوا 12
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
3 200م قیبلە ڕۆژهەڵات 11
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کورد سیتی 2
2 110م ڕۆژهەڵات و قیبلە 3
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م رۆژئاوا قیبلە 8
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
3 125م قیبلە و رۆژئاوا 7
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م قیبلە و رۆژئاوا
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزایەکانی قەیوان
3 136م ڕۆژهەڵات و قیبلە 7
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و قیبلە 5
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
3 145م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 6
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 118م قیبلە و رۆژئاوا 7
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 103م رۆژئاوا 2
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قولەرەیسی
2 113م 5
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 5
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شوقەی فەرمانبەران
2 110م قیبلە 0
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 118م قیبلە ڕۆژهەڵات 12
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 142م قیبلە ڕۆژهەڵات 13
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 2
3 189م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 190م قیبلە و رۆژئاوا 0
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
3 125م قیبلە و رۆژئاوا 0
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
4 200م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 9
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاسۆی گەش
3 120م رۆژئاوا ئەزمەڕ 1
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ڕۆشنبیران
2 105م قیبلە ڕۆژهەڵات 0
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاسۆی گەش
3 120م قیبلە ڕۆژهەڵات 3
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی ١
3 150م قیبلە و رۆژئاوا 1
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پڕۆژەی باڵامبۆ
2 106م 3