...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پاک سیتی
3 195م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 205م 11
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوڵی شار
2 100م قیبلە 0
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م قیبلە ڕۆژهەڵات 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
2 232م ئەزمەڕ 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
3 140م قیبلە 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 13
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 142م رۆژئاوا قیبلە 21
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیمپایەر تاوەر
2 132م قیبلە ڕۆژهەڵات 25
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م ڕۆژهەڵات و قیبلە 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری جوانی
3 210م قیبلە ڕۆژهەڵات 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هیرۆن سیتی
2 133م قیبلە ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 105م رۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 110م قیبلە 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - رۆژ سیتی
2 105م رۆژئاوا ئەزمەڕ 3
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 175م ڕۆژهەڵات 5
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزایەکانی قەیوان
3 136م قیبلە ڕۆژهەڵات 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزایەکانی قەیوان
3 136م قیبلە ڕۆژهەڵات 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
2 118م قیبلە و رۆژئاوا 12
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دریم لاند
3 207م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
5 440م رۆژئاوا قیبلە 9
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دیلان سیتی 2
2 128م ئەزمەڕ 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
3 220م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 8
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 118م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 7
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - نه‌ورۆز سیتی
3 160م قیبلە و رۆژئاوا 6
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 10
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
3 145م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاسۆی گەش
124م ڕۆژهەڵات 1
...
شووقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
4 220م قیبلە و رۆژئاوا 8