...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ئەوین
3 280م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
2 160م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
6 150م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
2 224م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
204م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
2 112.5م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
2 100م ڕۆژئاوا و قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - لانەی ژیان
2 210م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 173م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 173م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
3 171م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
6 263م قیبلە و ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
6 250م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
4 200م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
4 260م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕو ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هوانە
2 115م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
٦ 200م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
٣ 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کۆمپانیای نەوزاد
4 200م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
٦ 200م 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
3 190م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئەزمەڕ
4 200م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
3 165م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
1 81م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیسكان
4 150م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قڕگە
1 150م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 200م رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - وڵوبە
4 80م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
4 200م قیبلە 2