...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری شار
1 104م قیبلە و رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
1 100م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاره‌وانی
6 225م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
4 160م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هوانە
2 150م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەرەتۆغان
2 215م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
4 201م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
2 140م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
12 200م قیبلە ڕۆژهەڵات 6
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
4 300م رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - فەرمانبەران
2 200م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
3 140م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
2 200م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زەرگەتەی کۆن
4 196م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پڕۆژەی چوار چرای نوێ
4 269م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
4 160م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
7 250م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 187.5م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
3 100م قیبلە ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
160م 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
6 300م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
4 100م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
6 200م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
4 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
12 300م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زڕگۆێز
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
3 137.5م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری نمونەی
2 305م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
1 170م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
5 210م ڕۆژهەڵات و قیبلە