...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مه‌جیدبه‌گ
3 150م قیبلە ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
3 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
4 207م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هاوکاری
1 160م قیبلە و رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەردە کەڕ
1 100م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
2 160م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گەڕەکی فامیلی مۆڵ
3 157م رۆژئاوا قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باخان
6 250م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 250م رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
4 150م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
8 600م ئەزمەڕ 4
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
4 315م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری تازە
4 179م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
2 120م ئەزمەر 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
5 240م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ المحێدین
14 458م قیبلە 6
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
4 100م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
3 220م رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه‌لی ناجی
4 150م رۆژئاوا ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
6 200م قیبلە و رۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
4 200م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
4 255م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری تازە
3 150م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بادینان
4 200م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
4 287م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
2 125م قیبلە و رۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گرین سیتی
2 200م رۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
235م قیبلە ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گرین سیتی
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
3 160م رۆژئاوا 2