...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
3 150م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
5 100م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
4 180م ڕۆژهەڵات 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
2 100م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 204م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی کوردە
1 50م ڕۆژهەڵات و قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی با
3 160م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
5 200م ڕۆژئاوا 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 280م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
4 200م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
3 190م ڕۆژئاوا و ئەزمەڕ 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامەیارە
2 200م ڕۆژئاوا 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخان
100م ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
5 128م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌كره‌كه‌
2 108م قیبلە 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
4 170م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
3 215م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
160م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
2 156م ئەزمەڕ و ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واری شار
3 140م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕۆژهەڵات
2 150م ئەزمەڕ 1
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
4 200م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
6 240م قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
100م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
3 178م ڕۆژهەڵات و قیبلە 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 250م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 153م قیبلە 2
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
240م ئەزمەڕ 3
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
408م ئەزمەڕ
...
خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری ئەوین
3 280م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2