...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
405م 7
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
170م ئەزمەڕ 4
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
420م ڕۆژئاوا 3
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
128.7م ڕۆژهەڵات 2
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
158م ڕۆژئاوا 5
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
8 273م قیبلە و ئەزمەڕ و ڕۆژئاوا 4
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی کوردە
200م ئەزمەڕ 3
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
83.7م ڕۆژهەڵات 4
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
200م ڕۆژهەڵات
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
87م 4
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سەرکارێز
190م ڕۆژئاوا و قیبلە 3
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - خانەقا
180م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕو قیبلە 3
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
550م قیبلە
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
128م قیبلە 5
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
180م قیبلە
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
400م 4
...
بینای بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باخان
260م ڕۆژهەڵات 4