...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
420م قیبلە و ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ڕۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
145م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەهیدانی سەرچنار
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی میران
2500م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاره‌وانی
122م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ فەتاح
104م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جادەی قەنات
846م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کەنەکەوە
150م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
111م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
331م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قڕگە
173.5م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
258م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
406م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
331.5م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قڕگە
360م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه‌لی ناجی
300م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
200م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
162م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
100م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
155م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گەڕەکی فامیلی مۆڵ
2560م قیبلە و رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
217م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
200م ڕۆژهەڵات