...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه‌لی ناجی
300م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
200م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
162م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
100م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
155م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گەڕەکی فامیلی مۆڵ
2560م قیبلە و رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
217م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
437م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ وەیساوا
134م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
102م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
156م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتەک
6250م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
102م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سەرشەقام
340م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
200م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ٦کانی تاڤگە
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
95م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
100م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - علی کمال
272م قیبلە و رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
375م قیبلە ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاسلوجە
163م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاسلوجە
150م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
212م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا