...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاڤگە
200م ڕۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بازیان
5000م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌كره‌كه‌
150م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاسلوجە
180000م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەهەشتی شار
1189م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - خانەقا
1100م ڕۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
204م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
625م ڕۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
420م قیبلە و ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ڕۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
145م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەهیدانی سەرچنار
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی میران
2500م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاره‌وانی
122م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ فەتاح
104م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جادەی قەنات
846م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کەنەکەوە
150م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
111م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
331م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قڕگە
173.5م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
200م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
258م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
406م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
331.5م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قڕگە
360م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه‌لی ناجی
300م قیبلە