...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
201م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
385م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزایه‌كانی سلێمانی
153م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - باخان
300م قیبلە ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
143م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارچرا
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
93م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
130000م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
235م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ وەیساوا
150م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ٦کانی تاڤگە
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ٦کانی تاڤگە
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕیعایه‌
150م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕیعایه‌
150م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قولەرەیسی سەروو
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قولەرەیسی
200م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
150م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
450م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ وەیساوا
150م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
150م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
100م قیبلە و رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
150م ڕۆژهەڵات
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
150م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ٨ی کەڵەوانان
200م رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ٨ی کەڵەوانان
200م
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ وەیساوا
174م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م ئەزمەڕ
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زانکۆ
200م قیبلە
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سێتوان
120م قیبلە و رۆژئاوا
...
زه‌وی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
100م ئەزمەڕ