...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
٤( ١ ماستر ) 204م قیبلە 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
6(2 ماستر) 450م قیبلە 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 (١ماستەر) 208م قیبلە 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
5 (5ماستەر) 360م قیبلە-ڕۆژهەڵات-ئەزمەڕ 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
5 360م ئەزمەڕ 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
246م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 173م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 226م قیبلە 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی١
5 200م ئەزمەڕ 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
224م ڕۆژهەڵات
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
414م قیبلە
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
222م ڕۆژهەڵات
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەیوانی گەشتیاری
500م
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
331م ئەزمەڕ
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
442.5م ئەزمەڕ
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەیوانی گەشتیاری
457م
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەیوانی گەشتیاری
562م
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەیوانی گەشتیاری
500م
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قەیوانی گەشتیاری
500م
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
5 450م ئەزمەڕ 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 460م ڕۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 204م ڕۆژهەڵات 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 280م ڕۆژهەڵات 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
5 460م ڕۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کوردسات
8 418م قیبلە و رۆژهەڵات و ئەزمەڕ 4
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٢
5 360م قیبلە 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 204م قیبلە 2
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
4 220م رۆژئاوا 3
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئەڵمانی ٣
6 400م رۆژئاوا 4
...
ڤێلا بۆ فرۆشتن - سلێمانی - به‌رزاییه‌كانی سلێمانی
4 261م قیبلە 2