...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەهیدانی سەرچنار
200م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
3 170م قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
640م قیبلە ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
150م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
335م ئەزمەڕ و قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
754م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
81م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌كره‌كه‌
308م ئەزمەڕ و ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
310م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
351م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
381م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
320م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
490م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
220م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری تازە
150م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
600م قیبلە و رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
204م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
300م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
430م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
260م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
370م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
427م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
222م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
1 187م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
143.75م ڕۆژهەڵات و قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
241م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
150م قیبلە