...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
200م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
400م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
200م ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
150م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه‌لی ناجی
300م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سابونکەران
311م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
304م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
2 200م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
182م ئەزمەڕ 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
150م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری تازە
160م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئازادی
160م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەهیدانی سەرچنار
200م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
300م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
3 170م قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
640م قیبلە ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
150م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
335م ئەزمەڕ و قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
754م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
81م ڕۆژهەڵات 1
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌كره‌كه‌
308م ئەزمەڕ و ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
310م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
351م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
381م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
320م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گردی سەرچنار
490م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
220م رۆژئاوا