...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
241م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
240م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕیعایه‌
386م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
350م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
150م قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە
150م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری تازە
157م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
150م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
100م رۆژئاوا ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕیعایه‌
200م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
153م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
240م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ المحێدین
232م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
235م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
160م ڕۆژهەڵات 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
420م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌روه‌ری
112م رۆژئاوا ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
145م رۆژئاوا 1
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاره‌وانی
230م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
150م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
200م ڕۆژهەڵات
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه‌لی ناجی
135م
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سەرشەقام
105م رۆژئاوا
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
153م ئەزمەڕ
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
440م قیبلە
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مه‌جیدبه‌گ
2 200م قیبلە 2
...
خانوو بە‌نرخی زەوی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ المحێدین
200م رۆژئاوا 2