...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
6875م 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مێرگەپان
2 2500م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتەک
2 1250م ڕۆژهەڵات 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دۆڵە ڕووت
3 3500م 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شارباژێڕ
11250م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتەک
2 5000م 2
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مێرگەپان
1 22500م ڕۆژهەڵات 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سارد
1 3750م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی گۆران
4 1250م ڕۆژهەڵات 2
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتەک
25000م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتەک
1 2500م 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی میران
2 1000م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
4 1250م ئەزمەڕ
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیتەک
4 10000م 3
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سەر ڕێگای سلێمانی- دوکان
2500م قیبلە
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سەر ڕێگای سلێمانی- دوکان
2 40000م رۆژئاوا 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی میران
2500م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سارد
2 7500م 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی میران
15000م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مەلا داود
5000م 1
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تانجەرۆ
4700م رۆژهەلات
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری مامۆستایان
2 1500م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سارد
5000م رۆژهەلات
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دوكان
1000م قیبلە
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سارد
2 2750م رۆژئاوا
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مێرگەپان
7500م رۆژهەلات
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سماقوڵی
900م قیبلە
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سماقوڵی
500م ڕۆژهڵات
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سارد
2 3750م
...
باخ و خانوو بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
3 3750م 1