...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
529م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جیهان
600م ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
412م ڕۆژئاوا-ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
53م 2
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کاسۆ مۆڵ
12.5م
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
2050م ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
15م ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
1
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شێخ عەباس
160م قیبلە و ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
17م ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تویمه‌لیك
294م ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
105م
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
70م
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
632م ڕۆژهەڵات وڕۆژئاواو ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
183م ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
429م ئەزمەڕ و ڕۆژئاوا
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیمه‌تری
360م قیبلە
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - خانەقا
4000م
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
13.5م ڕۆژئاوا
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەقامی چوارتا
150م ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
596م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
173م قیبلە
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
370م ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
28م
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەهیدانی ئازادی
182م ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
375م قیبلە و ڕۆژهەڵات
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
600م قیبلە 4
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هیرۆن سیتی
26م ئەزمەڕ
...
بازرگانی بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
180م ڕۆژهەڵات