...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
400م 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
28م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
375م قیبلە و ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
600م قیبلە 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هیرۆن سیتی
26م ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
180م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زێڕینۆک
24م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 200م ڕۆژهەڵات 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جادەی قەنات
180م رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هوانە
100م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
193م قیبلە 1
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قلیاسان
240م رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
75م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
15م قیبلە ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
200م ئەزمەڕ و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
212م ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 2
358م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
203م قیبلە 1
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
332م ئەزمەڕ 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
278م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
24.5م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دوكان
2622م ڕۆژهەڵات و قیبلە و ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیسكان
270م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سێتوان
1230م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانێسکان
12م قیبلە و رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سپیکە
162م ئەزمەڕ ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
532م قیبلە ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
342م رۆژئاوا ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
200م ئەزمەڕ