...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
83.7م ڕۆژهەڵات 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
183م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
200م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
429م ئەزمەڕ و ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
87م 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیمه‌تری
360م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - خانەقا
4000م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سەرکارێز
190م ڕۆژئاوا و قیبلە 3
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - خانەقا
180م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕو قیبلە 3
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
550م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
13.5م ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەقامی چوارتا
150م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
596م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
128م قیبلە 5
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
180م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
173م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
370م ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
400م 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
28م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شەهیدانی ئازادی
182م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
375م قیبلە و ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
600م قیبلە 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هیرۆن سیتی
26م ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
180م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زێڕینۆک
24م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەختیاری
4 200م ڕۆژهەڵات 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جادەی قەنات
180م رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هوانە
100م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
193م قیبلە 1
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قلیاسان
240م رۆژئاوا