...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
201م ئەزمەڕ و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیمه‌تری
478م ئەزمەڕ ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
384م رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
576م رۆژئاوا قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - جادەی قەنات
315م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - نزیک پردی کۆبانێ
390م ڕۆژهەڵات و قیبلە و ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
400م ئەزمەڕ ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
304م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
96.6م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
180م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
490م ئەزمەڕ و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیمه‌تری
337م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
200م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابرایم پاشا
365م قیبلە ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی کوردە
10 200م قیبلە ئەزمەڕ 5
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
196م قیبلە و رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
210م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
400م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - عه قاری
320م قیبلە ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ٨ی کەڵەوانان
200م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەهەشتی شار
1939م قیبلە و رۆژئاوا ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
300م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - چوارباخ
220م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
326م ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
420م قیبلە ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
300م 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سه‌رچنار
4 450م ئه زمه ر 3
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - تاسلوجە
200م ڕۆژ هەلات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مه‌جیدبه‌گ
4 220م ڕۆژهەڵات 5