...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
203م قیبلە 1
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
332م ئەزمەڕ 4
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هه‌واره‌به‌رزه‌
278م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ناو بازاڕ
24.5م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دوکان
2622م ڕۆژهەڵات و قیبلە و ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئیسكان
270م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سێتوان
1230م ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانێسکان
12م قیبلە و رۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی سپیکە
162م ئەزمەڕ ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سالم
532م قیبلە ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕاپەرین
200م ڕۆژهەڵات و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
342م رۆژئاوا ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
200م ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - زه‌رگه‌ته‌
200م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کانی کوردە
210م ئەزمەڕ 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
360م قیبلە ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ابراهیم احمد
4 200م 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
2859م قیبلە ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئەسحابە سپی
200م
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
200م قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
150م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سلێمانی تازە
337م ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
176م ڕۆژهەڵات 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - مامۆستایان
160م ئەزمەڕ 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەکرەجۆ
201م ئەزمەڕ و قیبلە
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شه‌ست مه‌تری
500م ڕۆژهەڵات و ئەزمەڕ
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ڕزگاری
31م ڕۆژهەڵات 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - کازیوە 1
3 320م ئەزمەڕ 2
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سیمه‌تری
478م ئەزمەڕ ڕۆژهەڵات
...
تیجاری بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ئاشتی
384م رۆژئاوا